Hitachi French Bottom Freezer | R-WB640PPB1 (GCK)

৳ 219,152.00